UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện phòng chống dịch Covid-19
01/04/2020:

 Ngày 31-3, UBND tỉnh có văn bản số 892/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.