Lung linh đêm hội Thành Tuyên. Nhạc: Đinh Tiến Bình
06/12/2017: