KHÚC CA ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG. Nhạc và lời TĂNG THÌNH
24/12/2015: