LÊ SƠN HẢI
19/05/2015: Một số tác phẩm của họa sỹ Lê Sơn Hải

 

Bác Hồ guồng nước. Sơn Mài.

 

Nhà Bảo tàng Tân Trào. Thuốc nước.

 

Bác Hồ ở Tân Trào. Bột màu.

 

 

Máy xát gạo HTX Đồng Vàng. Thuốc nước.

 

Cô gái Dao tiền. Mực nho.