Một số tác phẩm của cố họa sỹ Mạnh Đức.
15/05/2015: Một số tác phẩm của cố họa sỹ Mạnh Đức.

Về Chợ, tranh lụa, Mạnh Đức. 

Đợi, tranh lụa của Mạnh Đức.

Tình mẹ.

Tình mẹ, tranh lụa của Mạnh Đức.

Lớp học vùng cao.

Lớp học vùng cao, tranh lụa của Mạnh Đức.