KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII
Thứ 4, ngày 14 tháng 10 năm 2020 - 15:7

Ngày 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.


Các đại biểu dự Đại  hội. 

     Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Điểu K’Ré, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu II.

Đoàn chủ tịch Đại hội 

     Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ qua các thời kỳ; cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng 345 đại biểu đại diện cho hơn 56 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

     Phát biểu Khai mạc Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu quan trọng đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo tiền đề, nền móng vững chắc để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới được dự báo nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, đan xen, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải hết sức nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, xác định đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đề nghị các đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội nghiên cứu, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh dạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạo nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chiu trách nhiệm; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

     Dự thảo báo cáo chính tri tại Đại hội chỉ rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học và ngành nghề đào tạo; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, bảo đảm thiết thực và hiệu quả hơn. Nội bộ cấp uỷ đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.

     Dự thảo báo cáo Chính trị cũng đã tập trung phân tích, đánh giá một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh; 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới; 4 chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển, BCH Đảng bộ tỉnh đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Trong đó, các khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng Đại hội 

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và biểu dương Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, đất nước ta nói chung, Tuyên Quang nói riêng đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với thách thức. Đồng chí đề nghị Đại hội cần bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương để quyết định chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới. Đại hội cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn của tỉnh để quyết định phương hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn, đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Cần tiếp tục đổi mới, chủ động, tích cực hơn nữa, với các giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp, với phương châm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo an sinh, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Với lợi thế về đất đai, khí hậu thuận lợi, tỉnh cần tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng của quá trình phát triển đi lên của tỉnh nhà. Thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và khoáng sản, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm chế biến nông, lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Chú trọng xây dựng nông thôn mới đi đôi với quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy tiềm năng, lợi thế ngành du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân….

 

 Văn nghệ chào mừng Đại hội 

 PV

Lượt xem:63 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:
   Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Đăng ngày:  10/11/2020
   Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ - Đăng ngày:  10/11/2020
   HỘI VHNT TUYÊN QUANG, BÁO TÂN TRÀO VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ MAI LIỄU - Đăng ngày:  29/10/2020
   Tuyên Quang đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 - Đăng ngày:  21/10/2020
   Tuyên Quang có 3 tác phẩm đoạt giải và trưng bày tại triển lãm ảnh - Đăng ngày:  19/10/2020
   TUYÊN QUANG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG - Đăng ngày:  17/10/2020
   TUYÊN QUANG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  17/10/2020
   BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   ĐỒNG CHÍ CHẨU VĂN LÂM TÁI ĐẮC CỬ CHỨC VỤ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÓA XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII: 48 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  14/10/2020

Tổng số: 253 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
11

Lượt truy cập: