PHÁT HUY SỨC MẠNH SÁNG TẠO CỦA VĂN NGHỆ SỸ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ. BÀI, ẢNH: BÀN MINH ĐOÀN
Thứ 3, ngày 3 tháng 12 năm 2019 - 8:26

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

 

Trong 2 ngày 18, 19/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã khai mạc với sự tham dự của 518 đại biểu, trong đó có 385 đại biểu dân tộc thiểu số.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Trong nhiệm kỳ V (2014 - 2019), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã hướng nhiều hoạt động về vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, cổ vũ, tạo điều kiện cho các văn nghệ sỹ phát huy khả năng sáng tạo. Đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số đã sôi nổi, tự tin bước lên diễn đàn văn học, nghệ thuật thông qua nhiều sáng tác chất lượng thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian…

Trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác định tiếp tục trở thành mái nhà chung cho các tác giả dân tộc thiểu số; động viên các văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng; tiếp tục đầu tư và tổ chức điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả của Hội, toàn thể hội viên văn nghệ sỹ, nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đáng trân trọng đó đã góp phần thiết thực, hiệu quả vào xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng khẳng định, những thành tựu giá trị và bản sắc độc đáo của văn hóa 54 dân tộc anh em không chỉ làm cho văn hóa Việt Nam đậm sắc màu phong phú, mà còn góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc, giúp nền văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển thống nhất trong đa dạng, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Phó Thủ tướng tin rằng, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn trong tổ chức tập hợp văn nghệ sỹ, nghệ nhân vì văn hóa dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dùng tài năng của mình góp phần thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa,   văn học, nghệ thuật, trực tiếp là Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9 - 6 - 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương cần chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành sự quan tâm và tạo nguồn lực xứng đáng để hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số phát triển, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có hơn 1.000 hội viên, 40 tổ chức cơ sở Hội và chi hội của 40 tỉnh thành trong cả nước thuộc các chuyên ngành: Văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, nhiếp ảnh, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian. Cán bộ quản lý văn hóa dân tộc gồm nhiều thành phần dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao, Lô Lô, Phù Lá, Pa Dí, Bố Y, La Chí, Ê Đê, Ba Na, Raglay, Hrê, M,nông, Xtiêng, Xơ Đăng, Bru - Vân Kiều, Cơ Tu, Cơ Ho, Chơ Ro…

Sau Đại hội lần thứ V, Hội đã hướng các hoạt động về địa bàn là các vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức một số hội thảo về xây dựng phát triển Hội, tổ chức các đợt đi thực tế và sáng tác tại các vùng miền núi và vùng dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ… cho ra đời những sáng tác có giá trị. Đề tài sáng tác được đề cập ở nhiều góc độ, từ truyền thống đấu tranh cách mạng và kháng chiến đến sự đổi thay của quê hương, đề cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc… Bên cạnh đó, từng bước củng cố, đổi mới hoạt động của Hội và các tổ chức cơ sở ở các địa phương nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số. Hội tập trung xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong các dân tộc thiểu số, phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh hội viên bằng nhiều hình thức trong điều kiện có thể của Hội, như: Hỗ trợ sáng tạo, trao giải thưởng, cử theo các lớp tập huấn, trại sáng tác đối với lực lượng trẻ, vinh danh những văn nghệ sỹ cao tuổi đã có nhiều cống hiến… Những công việc này đã góp phần vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng...

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số xuất hiện khá đông đảo, có nhiều tác phẩm phục vụ đồng bào dân tộc. Các đề tài sáng tác đã mở rộng hơn, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số từng bước bắt nhịp vào đời sống của đồng bào dân tộc, ca ngợi cái mới, cái tốt đẹp, phê phán cái xấu, cái ác, cái lạc hậu. Đáng chú ý là ngày càng nhiều tác giả người dân tộc thiểu số có ý thức quan tâm nhiều hơn đến việc sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ và sáng tác song ngữ. Công tác sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc trong nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Hàng trăm công trình sưu tầm, nghiên cứu biên dịch các loại hình văn nghệ dân gian của các dân tộc Tây Nguyên, Chăm, Tày, Nùng, Mường, Thái, Mông, Dao… được biên soạn rất công phu, có giá trị cao được ra mắt bạn đọc.

Đại hội cũng nêu những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua như sự chênh lệch giữa đội ngũ văn nghệ sỹ các dân tộc thiểu số giữa các vùng miền, giữa các dân tộc còn có sự chênh lệch khá lớn, chất lượng các tác phẩm chưa cao, chưa hấp dẫn công chúng, các tác phẩm chưa đi sâu vào đời sống đồng bào, chưa có nhiều tác phẩm hay về đề tài đổi mới ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số… Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu về hoạt động của Hội, các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thảo luận các nội dung, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, thông qua sửa đổi điều lệ, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần          thứ nhất…

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 21 thành viên. Nhạc sỹ Nông Quốc Bình (dân tộc Tày) tái đắc cử Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nhà văn Cao Duy Sơn (dân tộc Tày), nhạc sỹ Sơn Lương (dân tộc Khmer) và nhà văn Niê Thanh Mai (dân tộc Ê Đê).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Nông Quốc Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đưa hoạt động Hội và sự nghiệp văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số phát triển hơn nữa, phù hợp và theo kịp đà phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Sau 2 ngày làm việc, khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VI - nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp.

B.M.Đ

Lượt xem:180 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
147

Lượt truy cập: