KẾ HOẠCH XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG TÂN TRÀO” LẦN THỨ 3 NĂM 2019
Thứ 6, ngày 3 tháng 8 năm 2018 - 18:58

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào”;

ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2019  như sau:

I. MụC Đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm tôn vinh các tác giả có công trình, cụm công trình; tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị, cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật; góp phần vào sự nghệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Yêu cầu

Tổ chức xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 tại các cấp đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo Quy định xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Hội đồng các cấp làm việc theo đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DuNG Và TIẾN Độ Thực hiện

1. Thông báo xét, tặng “Giải thưởng Tân vào” lần thứ 3 năm 2019

- Thời gian: Tháng 6/2018.

- Nội dung: Thông báo về Kế hoạch xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2019 và phổ biến, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thành tập Hội đồng và tổ chức xét, tặng

Việc thành lập Hội đồng chuyên ngành (cơ sở); Hội đồng sơ khảo (Hội đồng sơ khảo về Khoa học - Công nghệ; Hội đồng sơ khảo về Văn học - Nghệ thuật) và Hội đồng cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy định xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” ban hành theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hồ sơ đề nghị xét, tặng

3.1. Hồ sơ đề nghị Hội đồng chuyên ngành

Tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” phải có đủ các loại văn bản sau:

- Đơn đề nghị xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” kèm danh mục công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm, kèm bản sao công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Bản đăng ký công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Giấy nhận xét của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học, văn học liên quan đến công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3.2. Hồ sơ đề nghị Hội đồng sơ khảo

Ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” ban hành theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng chuyên ngành phải có:

- Văn bản đề nghị xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” của Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành, kèm danh sách tác giả, nhóm tác giả và danh mục công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm “Giải thưởng Tân Trào”;

- Biên bản họp xét, đề nghị tặng “Giải thưởng Tân Trào” của Hội đồng;

- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng tạo công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm của Hội đồng;

- Phiếu đánh giá, nhận xét, chấm điểm của các thành viên Hội đồng;

- Giấy xác nhận đã nộp báo cáo nghiên cứu (đối với công trình, cụm công trình).

3.3. Hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp tỉnh

Ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Quy định xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” ban hành theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng sơ khảo phải có:

- Văn bản đề nghị xét, tặng “giải thưởng Tân Trào” của Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, kèm danh sách tác giả, nhóm tác giả và danh mục công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;

- Biên bản họp xét, đề nghị tặng của Hội đồng sơ khảo;

- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng tạo của công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm của Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng sơ khảo;

- Bản sao Giấy chứng nhận giải thưởng cấp quốc gia (nếu công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm đã đoạt giải thưởng quốc gia).

4. Thời gian xét, tặng tại các Hội đồng

- Hội đồng chuyên ngành về khoa học - công nghệ; văn học - nghệ thuật: Hoàn thành trước ngày 15/10/2018.

- Hội đồng sơ khảo về văn học - nghệ thuật và khoa học - công nghệ: Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

- Hội đồng cấp tỉnh: Trong tháng 01 năm 2019.

- Trao giải thưởng: Trao giải vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

iii. kinh phí thực hiện

Thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

IV. Tổ CHỨC THỰC hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ), Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào; các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổ chức thực hiện xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 của các Hội đồng chuyên ngành về Văn học - Nghệ thuật (Hội đồng độc lập cấp cơ sở).

- Tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phổ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về công tác xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2018.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đôn đốc, theo dõi tổng hợp kết quả xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 của các Hội đồng chuyên ngành về Khoa học - Công nghệ (Hội đồng độc lập cấp cơ sở).

- Tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 cho các tác giả có công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ.

3. Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung công bố quyết định tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2018 và trao giải thưởng tại Lễ công bố.

4. Sở Tài chính

Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí đúng quy định.

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào

Xây dựng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền công tác xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3, đưa tin, viết bài về các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2019.

6. Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, thành lập Hội đồng chuyên ngành (cơ sở) và tổ chức xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 3 năm 2019 tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Lượt xem: 517 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục triển khai việc xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. - Đăng ngày:  09/01/2020
   Thông báo số 1 về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 - Đăng ngày:  06/12/2019
   HỘI VHNT TỈNH LÀO CAI MỜI GỬI ẢNH DỰ TUYỂN IN SÁCH VÀ TRIỂN LÃM - Đăng ngày:  19/11/2019
   Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận - Đăng ngày:  10/10/2019
   THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” LẦN THỨ XIV, NĂM 2019 – 2020 - Đăng ngày:  13/08/2019
   NHẮN TIN “CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM 2019” - Đăng ngày:  13/08/2019
   Thông báo số 2 Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài: "Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng" - Đăng ngày:  17/07/2019
   Thông báo thể lệ Bình chọn Kịch bản Văn học Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Đăng ngày:  17/07/2019
   Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc – Hòa Bình - Đăng ngày:  17/07/2019
   Thể lệ cuộc thi sáng tác “Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh năm 2019” - Đăng ngày:  04/07/2019

Tổng số: 61 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
9

Lượt truy cập:
384.934